தொகுப்பு

Posts Tagged ‘கொடூரம்’

ஈரானில் 8 வயது சிறுவனுக்கு நிகழ்ந்த கொடூரம்


ஈரானில் பாண் (bread) ஒன்றை சந்தை ஒன்றில் திருடியதற்காக எட்டு வயது சிறுவனுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனையையே கீழ்வரும் படங்களில் காண்கிறீர்கள்.
இவர்கள் மனிதர்களா அல்லது அரக்கர்களா?

குறிப்பு:இலங்கையில்  பாண் (bread) என்று சொல்லப்படுவதை இந்தியாவில் ரொட்டி என்று சொல்லுகிறார்கள்.

பிரிவுகள்:ALL POSTS, குழந்தை குறிச்சொற்கள்:
%d bloggers like this: